Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

5A1

SHDC

Chính tả

Thể dục

Anh văn

Thể dục

Tập đọc

LTVC

Tập Đọc

LTVC

TLV

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Đạo đức

Kỹ thuật

TLV

Kể chuyện

Địa lí

    

SHTT

BUỔI CHIỀU

Luyện (TV)

Khoa học

Mỹ Thuật

Khoa học

 

Tin học

Luyện (TV)

Âm nhạc

Tin học

 

Luyện (Toán)

Lịch sử

Anh văn

Luyện (Toán)

 

 

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

5A2

SHDC

Chính tả

Tập Đọc

LTVC

TLV

Tập đọc

LTVC

Thể dục

Anh văn

Thể dục

Đạo đức

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Khoa học

TLV

Kể chuyện

Khoa học

    

SHTT

BUỔI CHIỀU

Luyện (Toán)

Kỹ thuật

Luyện (Toán)

Địa lí

 

Lịch sử

Luyện (TV)

Luyện (TV)

Anh văn

 

Tin học

Tin học

Mỹ Thuật

Âm nhạc

 

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

5A3

Tập Đọc

Chính tả

Tập Đọc

LTVC

TLV

Thể dục

Âm nhạc

Anh văn

Địa lí

Thể dục

Toán

Anh văn

Mỹ thuật

Toán

Toán

RA CHƠI

Kể chuyện

LTVC

TLV

Khoa học

Khoa học

Đạo đức

Toán

Toán

Kỹ thuật

Lịch sử

 

 

 

 

SHTT

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

5A4

Tập đọc

Chính tả

Tập Đọc

LTVC

Anh văn

Âm nhạc

LTVC

TLV

Thể dục

TLV

Toán

Toán

Thể dục

Toán

Toán

RA CHƠI

Anh văn

Mỹ Thuật

Toán

Lịch sử

Kỹ thuật

Khoa học

Kể chuyện

Đạo đức

Địa lí

Khoa học

 

 

 

 

SHTT