Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

4A1

SHDC

Chính tả

Tập Đọc

LTVC

TLV

Tập đọc

LTVC

TLV

Toán

Tin học

Toán

Toán

Toán

Anh văn

Toán

Đạo đức

Địa lí

Khoa học

Kể chuyện

Kỹ thuật

    

SHTT

BUỔI CHIỀU

Anh văn

Luyện (Toán)

Âm nhạc

Lịch sử

 

Luyện (TV)

Khoa học

Mỹ Thuật

Thể dục

 

Luyện (TV)

Thể dục

Tin học

Luyện (Toán)

 

 

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

4A2

Thể dục

Chính tả

Anh văn

LTVC

Thể dục

Tập Đọc

Anh văn

Mỹ thuật

Kỹ thuật

TLV

Toán

LTVC

Tập Đọc

Toán

Toán

RA CHƠI

Kể chuyện

Âm nhạc

TLV

Khoa học

Lịch sử

Đạo đức

Toán

Toán

Địa lí

Khoa học

 

 

 

 

SHTT

 

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

4A3

Thể dục

Chính tả

Tập Đọc

Thể dục

TLV

Âm nhạc

LTVC

TLV

Mỹ Thuật

Khoa học

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Toán

RA CHƠI

Toán

Anh văn

Đạo đức

LTVC

Lịch sử

Khoa học

Anh văn

Địa lí

Kể chuyện

Kỹ thuật

 

 

 

 

SHTT