Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

3A1

SHDC

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

TLV

Tập đọc

Toán

LTVC

Tập viết

Toán

Tập đọc

TNXH

Toán

Toán

TNXH

Toán

Đạo đức

Thủ công

Anh văn

SHTT

BUỔI  CHIỀU

Luyện (Toán)

Luyện (Toán)

Luyện (Toán)

Tin học

 

Anh văn

Thể dục

Tin học

Âm nhạc

 

Mỹ thuật

Luyện (TV)

Luyện (TV)

Thể dục

 

 

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

3A2

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

TLV

Tập đọc

Tập viết

LTVC

Thủ công

TNXH

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

RA CHƠI

Thể dục

TNXH

Anh văn

Thể dục

Đạo đức

Âm nhạc

 

Anh văn

Mỹ thuật

SHTT

 

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

3A3

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Thể dục

TLV

Tập đọc

Mỹ thuật

Thể dục

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Toán

Toán

Toán

RA CHƠI

Toán

Thủ công

LTVC

Tập viết

TNXH

Anh văn

TNXH

 

Đạo đức

SHTT