Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

2A1

SHDC

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

Tin học

Tập đọc

Thủ công

LTVC

Thể dục

TLV

Tập đọc

Toán

Toán

Tập viết

Toán

Toán

Kể chuyện

TNXH

Toán

SHTT

BUỔI  CHIỀU

Đạo đức

Tin học

Anh văn

Luyện (TV)

 

Luyện (TV)

Âm nhạc

Luyện (Toán)

Luyện (Toán)

 

Thể dục

Mỹ thuật

Luyện (TV)

Anh văn

 

 

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

2A2

SHDC

Chính tả

Tập đọc

Thể dục

TLV

Tập đọc

Thủ công

LTVC

Chính tả

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

TNXH

Toán

Kể chuyện

Đạo đức

Tập viết

SHTT

BUỔI  CHIỀU

Mỹ thuật

Luyện (TV)

Luyện (TV)

Luyện (Toán)

 

Thể dục

Tin học

Anh văn

Luyện (TV)

 

Anh văn

Luyện (Toán)

Âm nhạc

Tin học

 

 

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

2A3

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

TLV

Tập đọc

Thủ công

LTVC

Toán

Đạo đức

Toán

Toán

Toán

TNXH

Toán

RA CHƠI

Âm nhạc

Kể chuyện

Tập viết

Mỹ thuật

SHTT

Thể dục

 

 

Thể dục

 

 

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

2A4

Âm nhạc

Chính tả

Tập đọc

Mỹ thuật

TLV

Thể dục

Toán

LTVC

Thể dục

Thủ công

Tập đọc

Kể chuyện

Toán

Chính tả

Toán

RA CHƠI

Tập đọc

Tập viết

TNXH

Toán

Đạo đức

Toán

 

 

 

SHTT