Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1A1

SHDC

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

 

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Toán

Toán

Toán

Toán

Học vần

Đạo đức

TNHX

Luyện viết

SHTT

BUỔI CHIỀU

Luyện (TV)

Âm nhạc

Luyện (TV)

Luyện (TV)

 

Thủ công

Mỹ thuật

Luyện (TV)

Luyện (TV)

 

Luyện (Toán)

Thể dục

Luyện (Toán)

Luyện (Toán)

 

 

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1A2

SHDC

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Toán

Toán

Toán

Toán

Thủ công

Đạo đức

TNHX

Luyện viết

SHTT

BUỔI CHIỀU

Luyện (TV)

Mỹ thuật

Luyện (TV)

Luyện (Toán)

 

Luyện (Toán)

Thể dục

Luyện (Toán)

Luyện (TV)

 

Luyện (TV)

Âm nhạc

Luyện (TV)

Luyện (Toán)

 

 

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1A3

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Thể dục

Âm nhạc

Toán

TNXH

Toán

RA CHƠI

Đạo đức

Toán

Mỹ thuật

Toán

Thủ công

 

 

 

 

SHTT

 

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1A4

Âm nhạc

Học vần

Thể dục

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Mỹ thuật

Học vần

Toán

Toán

Thủ công

Toán

Toán

Đạo đức

SHTT

BUỔI CHIỀU

Luyện (TV)

Luyện (TV)

Luyện (TV)

TNHX

 

Luyện (Toán)

Luyện (TV)

Luyện (TV)

Luyện (TV)

 

Luyện (Toán)

Luyện (Toán)

Luyện (Toán)

Luyện (Toán)