Quyết định Số: 189/QĐ-PGDĐT, ngày 27 tháng 3 năm 2019 Về việc thành lập Tổ kiểm tra thực thi chức trách, nhiệm vụ của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; phong trào xanh-sạch-đẹp trường học năm học 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Quyết định Số: 189/QĐ-PGDĐT, ngày 27 tháng 3  năm 2019  Về việc thành lập Tổ kiểm tra thực thi chức trách, nhiệm vụ của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; phong trào xanh-sạch-đẹp trường học năm học 2018-2019

Bài viết liên quan